"Dopóki nie uczynisz nieświadomego świadomym, będzie ono kierowało Twoim życiem,

a Ty będziesz nazywał to przeznaczeniem." C.G.Jung ...

Co warto wiedzieć

START

KONTAKT

OFERTA

O MNIE

Pojęcie PSYCHOTERAPIA pochodzi od greckiego słowa „psyche” – dusza i „therapein” – leczyć

i oznacza leczenie duszy. Psychoterapia jest metodą leczenia wielu zaburzeń, np. zaburzeń zachowania,

jedzenia, lękowych, depresyjnych, obsesyjno – kompulsywnych, psychosomatycznych. Jest metodą pracy

z osobami w trudnych sytuacjach życiowych (np. kryzys, rozwód, utrata bliskiej osoby, trudności

wychowawcze i in.) Jest również metodą towarzyszącą, wspomagającą leczenie farmakologiczne w zaburzeniach nastroju.

 Psychoterapia dokonuje się w ramach relacji leczenia, umożliwia usunięcie zaburzenia i dokonanie trwalszych, głębszych zmian mogących pomóc w pomyślnej i samodzielnej realizacji swojego życia.

  Pomoc psychologiczna zaś opiera się na relacji pomagania, a jej celem jest dostarczenie osobie wspomaganej możliwości zaspokojenia aktualnych potrzeb czy dążeń, np. poprzez udzielenie rady.

  

  Psychoterapia indywidualna oparta jest na bezpośrednim kontakcie terapeuty z osobą cierpiącą
z powodu trudności natury psychicznej. Główną formą oddziaływania staje się „rozmowa terapeutyczna”.

 

 Psychoterapia małżeństw i par skierowana jest do tych, którzy mają problemy w swojej relacji małżeńskiej lub partnerskiej, przeżywają kryzys i problemy w związku. Od obojga partnerów wymagana jest zgoda na wspólne zaangażowanie w podejmowaną pracę.

 

  Psychoterapia rodzin polega na jednoczesnej pracy ze wszystkimi członkami rodziny, choć zaburzenie dotyczy zwykle tylko jednej osoby. Do ustąpienia objawów choroby u pacjenta – członka rodziny może dojść wraz ze zmianą (i dzięki zmianie) na przykład komunikacji, struktury czy procesów emocjonalnych

w rodzinie.

 

 Leczenie u lekarza psychiatry—pomoc pacjentom opiera się na badaniu, diagnozie, farmakoterapii, wsparciu psychicznym. Często leczenie psychiatryczne  uzupełniane jest psychoterapią.

 

 Mediacja rodzinna to sposób pomagania w rozwiązywaniu konfliktu osób spokrewnionych przy udziale osoby trzeciej jako mediatora. Mediacja ma miejsce w sytuacjach, gdy chodzi o rozwód, zaplanowanie opieki nad dziećmi, podział majątku czy problemy między rodzicami a dziećmi. Pozwala precyzyjnie określić kwestie sporne, opracować propozycje rozwiązań i, jeśli tego chcą strony, zawrzeć obustronnie akceptowane porozumienie. Mediacja nie jest ani nie zastępuje poradnictwa prawnego, rodzinnego czy psychoterapii.

Korzyści płynące z mediacji to:

· Porozumienia satysfakcjonujące obie strony (strony z reguły są bardziej usatysfakcjonowane rozstrzygnięciami, które same zaakceptowały, niż decyzjami podjętymi przez sędziego czy jakiś autorytet zewnętrzny).

· Odpowiadające potrzebom stron i dostosowane do ich sytuacji rozwiązanie.

· Obniżenie kosztów.

· Szybkie rozstrzygnięcie.

· Wysoki stopień wykonalności porozumień mediacyjnych (bowiem strony, które osiągnęły w toku mediacji porozumienie, realizują je chętniej, niż gdy treść porozumienia jest im narzucona przez autorytet zewnętrzny).

· Kontrola nad przebiegiem i wynikiem mediacji (samodzielne negocjowanie sposobu rozwiązania sporu powoduje większy wpływ na kształt kończącego postępowanie porozumienia).

· Satysfakcja uczestników (dzięki temu, że ludzie sami negocjują rozwiązanie, z reguły czują się lepiej, niż wówczas, gdy czyni to reprezentujący ich prawnik).

Mediacja sprawdza się najlepiej, gdy obie strony konfliktu mają wolę i gotowość do wysłuchania się nawzajem (nawet jeśli nie zgadzają się na to, co słyszą), do dokonywania pewnych ustępstw, szukania rozwiązań wychodzących naprzeciw potrzebom obu stron, a nie tylko swoim, do dzielenia się istotnymi informacjami, np. dotyczącymi finansów rodzinnych.

Ograniczeniem mediacji jest trwała przemoc w rodzinie, uzależnienie, zaburzenia emocjonalne lub intelektualne ograniczenia oraz to, że jedna ze stron chce wykorzystać mediację do zaognienia konfliktu lub osiągnięciaa ukrytych celów (np. przerwania biegu przedawnienia).